adviezen > gevolgen krediet crisis

Advies: Gevolgen Krediet Crisis

Ook aan de Noord-Nederlandse economie gaat de kredietcrisis niet ongemerkt voorbij. De SER NN wil met dit advies de provinciebesturen handvatten geven om beter te anticiperen op de gevolgen van deze kredietcrisis.

Verwachtingen

Kijken in de toekomst is onmogelijk en daarom zijn de conclusies van de notitie en de aanbevelingen van de Raad voorzichtig. De SER NN verwacht dat de kredietcrisis zal leiden tot een forse recessie, die in Noord-Nederland even wel niet geheel ongunstig zal uitpakken. De consumptie zal naar verwachting niet harder worden getroffen dan elders in Nederland. Verder verwacht de SER NN dat de export zich door de pakketsamenstelling en de regionale focus staande zal weten te houden. Omvangrijke publieke middelen zijn al eerder toegezegd en historisch gezien is er sprake van een piek wat betreft voorgenomen investeringen in het gebied.

Driekwart werkgelegenheid voor rekening noordelijk MKB.

Risico's

De SER NN signaleert risico’s op de volgende terreinen:

 • Mogelijk worden toegezegde publieke middelen vanwege de recessie ter discussie gesteld.
 • De investeringspiek, met name in de Eemshaven, hangt af van een relatief klein aantal spelers.
 • Het MKB neemt driekwart van de werkgelegenheid in het Noorden voor haar rekening, maar profiteert minder van steun gericht op innovatie en verordening.

Versnellen door gezamenlijke, regionale aanpak

De SER NN adviseert een gezamenlijke, ambitieuze, regionale aanpak van de crisis, waarbij versnellen het sleutelwoord is. Daarbij geeft de Raad de volgende concrete adviezen:

 • Versterk en versnel bestaande programma’s op het gebied van vergroening, infrastructuur en innovatie, niet alleen gericht op grote bedrijven maar specifiek op het MKB. Goede voorbeelden zijn de Innovatieagenda Energie, het 100.000 woningen- en 100.000 voertuigenplan, diverse op duurzaamheid gerichte innovatieprojecten en infrastructurele werken. Ook groene initiatieven in het MKB en in de landbouw vallen hieronder.
 • Versterk en versnel de innovatiekracht van het MKB, niet alleen wat betreft activiteiten die passen bij de erkende ‘pieken’ uit Koers Noord, maar ook activiteiten in bijvoorbeeld de bouw- en metaalsector.
 • Maak procedures en subsidiemogelijkheden transparant, zodat het MKB een duidelijk en compleet overzicht ter beschikking krijgt.
 • Herplaats mensen die nu werkloos worden via om-, her- en bijscholing in andere sectoren om langdurige werkloosheid te voorkomen.
 • Richt de noordelijke mobiliteitscentra versneld in.
 • Zorg ervoor dat toegezegde rijksoverheidsbestedingen geborgd en mogelijk versneld ingevoerd worden. Noord-Nederland heeft hiervoor wel een volle portefeuille met goede substantiële projecten nodig.
 • Inventariseer zo snel mogelijk de kwetsbaarheid van voorgenomen investeringsplannen in Noord-Nederland van meer dan € 10 miljoen.
 • Ga wat betreft voorgenomen kleinere investeringen steekproefsgewijs na of deze nog levensvatbaar en financierbaar zijn.