adviezen > voorwaarden voor regionale innovatie

Advies: Voorwaarden voor Regionale Innovatie

In december 2021 heeft SER Noord-Nederland het advies 'Integrale Investeringsprogrammering Noord-Nederland, Focus en organisatie voor de bevordering van de brede welvaart' uitgebracht. In dit advies worden voorstellen gedaan om de risico's te voorkomen van een versnipperde uitvoering vanuit de structuurfondsen waarover het Noorden beschikt.

In dit advies worden meerdere aanbevelingen gedaan. Het lopende adviestraject "Voorwaarden voor Regionale Innovatie' komt rechtstreeks voort uit één van de aanbevelingen die is gedaan. Zie hieronder:

Daarnaast is in het advies een model gepresenteerd als mogelijke organisatiewijze voor de ontwikkeling en beoordeling van projecten in de hierboven genoemde investeringsrichtingen.

In overleg met de provincie Groningen heeft dit geleid tot de volgende adviesvraag.

Waarom innoveren noordelijke bedrijven niet of onvoldoende? Welke sectoren/ecosystemen hebben de grootste groeipotentie en zouden juist daarom meer gestimuleerd moeten worden? Dit advies borduurt voort op het advies Integrale Investeringsprogrammering Noord-Nederland. Hierin worden een aantal investeringsrichtingen aangereikt die het verdienen om verder uitgewerkt te worden.


Uitwerking

Voor de uitwerking van de adviesvraag hebben we ons in eerste instantie gericht op: De uitwerking van bovenstaande vraag richt zich in eerste instantie op:

1. Energietransitie/groene chemie

2. Smart industry

3. Agrifood & health.

 

Op basis van interviews en expertpanels uit deze sectoren kan worden geconcludeerd dat dit adviestraject zeer waardevol wordt gezien, omdat al onze gesprekspartners de urgentie zien van integrale programmering van initiatieven en projecten. Ook het geschetste organisatiemodel ziet men als een goede basis voor de verdere uitwerking van de governance.

 

 

Belemmeringen

Door de deskundigen de expertpanels is consensus over de gesignaleerde belemmeringen voor regionale innovatie.


De gesignaleerde belemmeringen zijn:

 • Tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle sectoren.
 • Beperkte kennis en ervaring van initiatiefnemers met de pre-financieringsfase (ondersteuning voor projectontwikkeling ontbreekt).
 • Onzekerheden rond subsidietoekenningen.
 • Te beperkte kennis bij vergunningverlenende instanties over innovatieve ontwikkelingen.
 • Bestaande regelgeving loopt soms achter op innovatieve ontwikkelingen (bijvoorbeeld als afval wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten).
 • Regionaal financieel instrumentarium dat niet berekend is op de grote investeringsbedragen.
 • Het bestaande mkb kan vaak moeilijk aanhaken, ondersteuning spitst zich toe op "usual suspects".
 • Ontbreken coördinatie tussen de verschillende investeringsinstrumenten, openstelling van (complementaire) fondsen loopt in de tijd meestal niet gelijk en ook de beoordelingscriteria zijn verschillend.
 • Ontbreken van ontwikkelfaciliteiten (geld en menskracht) en geen duidelijke regie hierop.
 • Uitvoeringscapaciteit bij overheid ontbreekt (zowel kwantitatief als kwalitatief).
 • Niveau gemeenten vaak te klein voor Europees niveau van projecten 


Mogelijke oplossingsrichtingen/voorwaarden voor regionale innovatie

In het verdere verloop van dit adviestraject zullen -mede op basis van aanvullende informatie van de deskundigen- voorstellen worden gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen. Deze voorstellen zullen worden besproken met de geraadpleegde expertpanels en met de verantwoordelijke provinciale bestuurders. Het is de bedoeling dat het advies begin 2023 wordt gepubliceerd.