adviezen > ruimtelijk economische visie noord-nederland

Advies: Ruimtelijk Economische Visie Noord-Nederland

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben een proces, genaamd NoordERvisie 2040, gestart om een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland te maken.

In dit kader heeft het SNN advies gevraagd aan SER Noord-Nederland over de volgende vragen:

  1. Waar ligt volgens SER Noord-Nederland de onderscheidende ontwikkelingskracht van Noord-Nederland en op welke wijze kan deze kracht tot ontwikkeling leiden?
  2. Op welke wijze kan de uitbouw van de nationale topsectoren in Noord-Nederland optimaal worden ingezet om de economie van Noord-Nederland onderscheidend te ontwikkelen?
  3. Vraagt deze ontwikkeling van onderscheidende potenties om een keuze en prioritering van inzet en investeringen?
  4. Op welke wijze ziet SER Noord-Nederland de verdergaande samenwerking aan een gezamenlijke agenda tot stand komen? Acht SER Noord-Nederland het proces om te komen tot samenwerking tussen overheden, kenniscentra, bedrijfsleven en burgers kansrijk om tot een gedragen visie op de toekomst van Noord-Nederland te komen?

Uit verschillende overleggen met het SNN is gebleken dat het SNN behoefte heeft te komen tot een vertaling van de door SER Noord-Nederland uitgebrachte adviezen naar een meer uitvoeringsgerichte agenda. Hierbij wordt een actieve rol van SER Noord-Nederland verwacht.

Plan van Aanpak

In overleg met het SNN is afgesproken dat SER NN op een drietal wijzen betrokken zal worden bij het traject dat nu door de provincies in het kader van NoordERvisie ingezet wordt, te weten:

  1. SER Noord-Nederland participeert via de secretaris in de verschillende NoordERLabs die met experts rond een thema georganiseerd worden (lees hier het verslag van de NoordERlabs)
  2. SER Noord-Nederland organiseert een werkconferentie gericht op beleidsambtenaren en andere betrokkenen rondom de reeds door SER Noord-Nederland uitgebrachte adviezen. Deze werkconferenties zijn gericht op kennisuitwisseling en het gezamenlijk zoeken naar de belangrijke rode lijnen (lees hier het verslag van de werkconferentie)
  3. SER Noord-Nederland zal in de laatste fase van het project gevraagd worden om een reflectie te geven op de concept visie (lees hier de reflectie van SER Noord-Nederland).

NoordERvisie 2040

Het project rondom de Ruimtelijk Economische Visie Noord-Nederland 2040, kortweg NoordERvisie 2040, heeft als doel de totstandkoming van een visiedocument met daarin:

  • De noordelijke kwaliteiten en kansen uitgewerkt (visiedeel 2040)
  • Richtinggevende beginselen als inspirerend richtsnoer (gidsprincipes)
  • Een basis voor gezamenlijke uitvoeringsprogramma (agenda 2013-2020) Rijk-regio-stakeholders

De REV/Noordervisie moet in mei 2013 gereed zijn. De door SER NN in de afgelopen jaren uitgebrachte adviezen worden gezien als mooie bouwstenen voor het visiedeel. Daarnaast zou het uitvoeringsprogramma invulling kunnen geven aan de wens, zoals ook geuit in het overleg met het DB SNN op 29 mei jl. om te komen tot een concrete Noordelijke agenda voor de korte en middellange termijn. Betrokkenheid van SER Noord-Nederland aan het proces kan dus van toegevoegde waarde zijn.