Verslag Werkconferentie economische ruimtelijke visie Noord-Nederland

08 februari 2013

actueel > verslag werkconferentie economische ruimtelijke visie noord-nederland

Hoe kan de strategische groei en krimp op een goede wijze aan elkaar verbonden worden? Dat was de centrale vraag tijdens de interactieve werkconferentie die de SER Noord-Nederland op 8 februari 2013 organiseerde voor beleidsambtenaren van de drie noordelijke provincies.  

De conferentie ging over vier adviezen die de SER Noord-Nederland eerder uitbracht en over de aanpak van het project NoordERvisie 2040. Tijdens de conferentie werden de uitdagingen waarvoor het Noorden staat geschetst, in sociaal, economisch en ruimtelijk opzicht. Op welke manier kan de regio de krimpproblemen, economische teruggang, klimaatverandering en vergrijzing het hoofd bieden? Op welke manier kunnen de provinciale beleidsmakers een eigen bijdrage leveren en handen en voeten geven aan het beleid? Van belang is in ieder geval dat alle stakeholders zich betrokken voelen en samen de juiste keuzes voor de toekomst maken.

Authentiek verhaal

Uit de discussie kwam sterk naar voren dat het Noorden een sterke regio is met een eigen authentiek verhaal. Door meer samen te werken, slimmer in te spelen op nieuwe technologieën en eigen initiatieven van burgers en ondernemers te ondersteunen creëert de regio nieuwe kansen voor de werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de regio doet waar het goed in is en profiteert van de sterke samenhang tussen stedelijk en landelijk gebied. En deze samenhang verder bevordert. Wat betreft duurzaamheid en de energietransitie is het goed om te kijken naar de voorbeelden in de Scandinavische landen en Duitsland en initiatieven op dit gebied te stimuleren. Succesvolle formules, zoals de smart grids in Hoogkerk, zou de regio beter moeten etaleren.

Kansen grijpen

De provincies kunnen een regierol nemen om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid. Daarbij is het van belang om over grenzen te kijken en geen belemmeringen op te werpen. Van groot belang is de instandhouding van de sociale cohesie. Daarvoor is nodig gericht beleid te ontwikkelen ook als maatregelen indruisen tegen landelijke regelgeving. Verder moeten gemeenten elkaar niet beconcurreren maar de krachten bundelen en samen met de provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijsinstituten en burgers het Noorden beter op de kaart zetten. Door ruimte te geven aan proeftuinen, door eigen initiatief van burgers en ondernemers mogelijk te maken en door buiten de gebaande paden te kijken naar kansen en die ook te grijpen. Die kansen liggen er zeker, zoals Willem Smink ter afsluiting zei: 

Laten we hier in het Noorden leren van de geschiedenis en de Gouden Eeuw opnieuw uitvinden.