adviezen > mkb en innovatie

Advies: MKB en Innovatie

In de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) voor Noord-Nederland schrijft SNN dat Noord-Nederland zich in het Europa van 2020 wil ontwikkelen en profileren als regio die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk én economisch voordeel behaald wordt uit innovatie. Gezien de samenstelling van de economische structuur van Noord-Nederland zal deze opgave voor een belangrijk deel terechtkomen bij het MKB.

Met dit advies probeert de SER Noord-Nederland een bijdrage te leveren aan het stimuleren van slimme en innovatieve groei in het MKB in Noord-Nederland
De SER Noord-Nederland adviseert om de inspanningen van overheden, intermediaire organisaties en kennisinstellingen voor het innovatiebeleid voor het MKB langs vier lijnen in te zetten.

I. Kies en koester de doelgroep

In het kader van de doelmatigheid van de inzet van middelen adviseert de SER Noord-Nederland in de ondersteuning te kiezen voor de ondernemers die zelf willen innoveren maar die dit door verschillende knelpunten nog niet lukt. Ondernemers zonder deze motivatie of ondernemers die zonder hulp zelfstandig tot innovatie komen, horen niet tot de doelgroep. Aan deze doelgroep benadering wordt wat de SER Noord-Nederland betreft vastgehouden. Dit geeft richting maar ook een verantwoordelijkheid. De gekozen doelgroepen moeten dan ook goed worden bediend.

II. Breng beschikbaarheid in kaart, organiseer toegankelijkheid

Wat de SER Noord-Nederland moeten de innovatiefactoren (kennis, netwerk, financiering en arbeid) zowel beschikbaar als toegankelijk zijn. Zowel in de vorm van directe steun aan bedrijven maar zeker ook als onderdeel van een innovatiesysteem dat innovatie voedt en aanwakkert. De SER Noord-Nederland doet hiertoe een klein 20-tal concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld voor een regionale kredietdesk een Noord-Nederlands fonds voor leningen tussen de €10.000 en €250.000, betere aansluiting van het regionale Grootbedrijf bij de innovatieagenda en netwerkversterking ook buiten de speerpunt sectoren.

III. No wrong door

Aansluitend bij de aanbeveling om de gekozen ondernemersdoelgroep goed vast te houden pleit de SER Noord-Nederland voor het ‘no wrong door’-principe in de ondersteuning van ondernemers. Dit principe houdt in dat waar in de ondersteuningsstructuur hij ook aanklopt met vragen hij nooit de deur wordt gewezen maar altijd vérder wordt geholpen. Ondernemers mogen niet tegen gesloten deuren aanlopen.
De SER Noord-Nederland pleit er daarom voor dat elk loket dat openstaat voor ondernemers:

  1. Wordt uitgerust met eenduidige algemene informatie ook buiten de eigen specialisatie.
  2. Doorverwijst ‘Achter de Voordeur’ van collega organisaties.. Dus niet naar het algemene nummer, maar naar een gespecialiseerde collega, met naam, mailadres en telefoonnummer.

IV. Al doende leert men, ga aan de slag!

De SER Noord-Nederland constateert dat er nog altijd veel onbekend is over wat ondernemers nu precies prikkelt of bezighoudt. Tegelijkertijd adviseert de SER Noord-Nederland om nu niet te investeren in grote kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeken om de doelgroep nog nauwkeuriger in kaart te brengen. Het belangrijkste is dat er nu snel actie wordt ondernomen om de slag naar slimme groei in Noord-Nederland mogelijk te maken. Succes ligt immers besloten in de praktijk, niet in de theorie. Innovatie is bij uitstek een proces dat zich slecht laat voorschrijven.

Proces

In de voorbereiding naar het advies heeft SER Noord-Nederland een adviescommissie samengesteld waarin naast verschillende leden van SER Noord-Nederland ook vertegenwoordigers van de NOM, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Syntens en TCNN zitting hebben gehad. 

Tevens is er, om tot een goed advies te komen, door de adviescommissie een bijeenkomst georganiseerd op 13 december jongstleden, waarbij vertegenwoordigers van de overheid, vertegenwoordigers van het Midden-en Klein bedrijf en vertegenwoordigers van  kennisinstellingen zijn uitgenodigd om met elkaar te komen tot de kern van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen.

Consultatie G-Kwadraat

Naar aanleiding van het advies "Aan de Slag" van SER Noord-Nederland heeft de gemeente Groningen SER Noord-Nederland gevraagd een reactie te geven op de twee bouwstenen van de Economische Agenda 2005-2019: het economisch programma G-Kwadraat en het Akkoord 3.0. 

Inmiddels heeft SER Noord-Nederland een briefadvies uitgebracht aan de gemeente Groningen en zij hoopt hiermee een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het effectief vormgeven van het Economisch Programma G-Kwadraat van de gemeente Groningen.