adviezen > creatieve industrie

Advies: Creatieve Industrie

In een briefadvies aan de Noordelijke bestuurders vraagt de SER Noord-Nederland aandacht voor de topsector Creatieve Industrie. Een eigen noordelijke bijdrage aan de plannen voor deze topsector zou met name de sectoren Energie en Water ten goede komen. De SER Noord-Nederland adviseert daarbij aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen in Eindhoven, waar de Creatieve Industrie al werkt aan voorstellen in die richting.

Innovatiekracht versterken

De vertegenwoordigers van de noordelijke gouden driehoek, bestaande uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leveren namens Noord-Nederland een inhoudelijke bijdrage aan het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De SER Noord-Nederland adviseert om de noordelijke betrokkenheid bij de topsector Creatieve Industrie te vergroten.

Creatieve industrie kan noordelijke innovatiekracht versterken.

Koppeling met sectoren Water en Energie

Een koppeling tussen de Creatieve Industrie en de noordelijke sectoren Water en Energie kan volgens de SER Noord-Nederland de innovatiekracht van het Noorden versterken. De Creatieve Industrie is namelijk goed in staat technische en economische kennis te vertalen naar innovatieve producten en diensten. Innovaties in deze sector komen tot stand door middel van ‘evidence-based design’, waarbij toepassingen in een zo realistisch mogelijke omgeving (de ‘living labs’) worden getest. De meer klassieke manier van innoveren, die sectoren als Energie en Water gebruiken, is gebaseerd op het vergaren van voldoende kennis voordat deze wordt omgezet in producten en diensten. Door een koppeling aan te brengen tussen deze twee werkwijzen kunnen de innovatieprocessen van noordelijke sectoren worden versneld. Daarnaast kan de vergaarde kennis op deze manier sneller en beter worden toegepast. 

Actief aanhaken bij Eindhoven

In het kader van het topsectorenbeleid heeft Brainport Eindhoven een voorstel ingediend waarin de Creatieve Industrie vier experimentele landschappen gaat inrichten, de zogenaamde ‘Experimental Design Landscapes’ (EDL’s). Het voorstel noemt een vijfde landschap, de EDL ‘Smart Water and Energy’, maar deze is niet verder uitgewerkt. De noordelijke sectoren Energie en Water zijn prima in staat om de inrichting van dit experimentele landschap voor hun rekening te nemen. 

Meer tijd nodig

Oriënterende gesprekken over de betrokkenheid van Noord-Nederland bij de Creatieve Industrie worden op dit moment gevoerd onder leiding van GasTerra en Vitens. Om Noord-Nederland de kans te geven een eigen bijdrage te leveren aan de topsector Creatieve Industrie, is echter meer tijd nodig dan het huidige tijdspad van het ministerie . De SER Noord-Nederland bepleit dan ook dat het Noorden de tijd en de middelen krijgt om hieraan invulling te geven.