adviezen > duurzame ontwikkeling

Advies: Duurzame Ontwikkeling

Aanhakend bij de landelijke adviesaanvraag Duurzame Ontwikkeling heeft de SER Noord-Nederland een eigen regionaal advies uitgebracht met als doel een aantal aspecten van het onderwerp verder te concretiseren en toe te spitsen op de situatie in Noord-Nederland.

Sleutelfactoren ruim aanwezig

Voor Noord-Nederland is duurzame ontwikkeling van oudsher een vanzelfsprekendheid. Uit recent onderzoek blijkt dat duurzame ontwikkeling 'moet', dat het 'kan' en dat Noord-Nederland dit ook graag 'wil'. Alle sleutelfactoren om kansen op dit gebied te grijpen zijn aanwezig. De Raad constateert dat de focus op duurzaamheid en innovatie enerzijds en de speerpunten energie, water, ruimtelijke kwaliteit en sensortechnologie anderzijds de economische ontwikkeling van de regio ten goede komt. Onder de bevolking en het bedrijfsleven bestaat hiervoor een breed draagvlak. Ook de aanwezigheid van vele kennisinstellingen gericht op duurzame ontwikkeling draagt bij aan de kansen van de regio om de forse ambities van het Noorden op dit gebied te realiseren.

Laat duurzame ontwikkeling niet verwateren!

Concretiseren en versnellen

De SER NN adviseert om het begrip duurzame ontwikkeling niet te laten verwateren door het te koppelen aan een brede innovatieagenda. Het is veel effectiever om de noordelijke duurzame ontwikkeling te concretiseren en te versnellen door:

  • Ervoor te zorgen dat het Noorden zich concentreert op duurzame ontwikkeling in relatie tot genoemde speerpunten en zich daartoe ook beperkt.
  • Een koppeling aan te brengen tussen deze speerpunten, de sterke kennispositie van het Noorden, de ruimtelijke kwaliteit en de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
  • Het 100.000 woningenplan en het 100.000 voertuigenplan uit te voeren en deze op te nemen in het nieuwe Energieakkoord tussen Rijk en Noord-Nederland.

Duurzame ontwikkeling een stap verder brengen

Volgens de SER Noord-Nederland is het mogelijk om de duurzame ontwikkeling in het Noorden concreet een stap verder te brengen door:

  • Duurzame productontwikkeling en ondernemerschap te ondersteunen en faciliteren door middel van concrete experimenteerruimtes, zoals al bestaan op Ameland, de Afsluitdijk, in het Dierenpark Emmen en in Groningen en Leeuwarden.
  • Scenario's te ontwikkelen die uitgaan van een economie van lokale zelfvoorziening in combinatie met globale aansluiting ('Distributed Economy'). Daarbij gaat het onder andere om waardevolle pioniersprojecten op het gebied van SmartGrids, integrale watersystemen, elektrisch vervoer en transport, energiehotspots en nieuwe vormen van duurzaam toerisme.
  • aan te haken bij en samen te werken met gidslanden als Duitsland, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen die het goede voorbeeld geven als het gaat om het stimuleren van de duurzame kenniseconomie.

Revolving fund nodig

Om deze doelen te realiseren zijn investeringen nodig vanuit de regio, Europa en het Rijk. De Raad adviseert een ‘revolving fund’, waarbij de investeringen steeds terugvloeien in het fonds, op te richten voor duurzame innovatie in Noord-Nederland, waaraan onder andere het Waddenfonds een bijdrage zou kunnen leveren.

Met dit advies sluit de SER Noord-Nederland aan op eerdere adviezen en in bijzonder het advies Biobased Economy in Noord-Nederland.