Nieuwsbrief december 2020

15 december 2020

actueel > nieuwsbrief december 2020

Een complete lockdown; dat is een flinke domper. Wat zal dit voor verdere gevolgen hebben op de economie en samenleving? Volgens sommige autoriteiten is het nu even doorbijten, zodat we straks, ook geholpen door de vaccins, weer sterk kunnen beginnen. SER Noord-Nederland stelt daar haar hoop op in. Onze visie op de noordelijke economie is door corona niet veranderd, wel vinden wij dat de urgentie is verhoogd.

Onze visie op de noordelijke economie hebben we ook ingebracht in het advies 'Brede welvaartsgroei in alle regio’s' dat alle regionale SER’en gezamenlijk hebben uitgebracht aan de nationale SER als inbreng voor het Middellange termijn advies dat de nationale SER komend voorjaar aan het kabinet uitbrengt. Wij geven aan dat de welvaartsgroei in Nederland niet nog schever mag verlopen. ‘Leefbaarheid’ en ‘arbeidsmarkt’ en de aanleg van de Lelylijn zijn kernwoorden in onze visie.

Volgend jaar gaan wij een advies uitbrengen met een noordelijk actie- en investeringsplan. Verder staat het vertalen van de voorstellen van de commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de noordelijke situatie op de rol. Ook gaan we een voorzet doen voor een regionale toekomstagenda. Het impact ondernemen verdient ook onze aandacht, de eerder uitgebrachte adviezen dienen handen en voeten te krijgen. Tot slot gaan we verder met de pilot uit de ‘Routekaart leven lang ontwikkelen’.

Kortom er staat ons een interessant adviesjaar te wachten. Uiteraard houden we u op de hoogte middels nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Hopelijk doen we dat laatste weer live.

Fijne (en veilige) feestdagen,

prof. dr. Jouke van Dijk
onafhankelijk voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Brede welvaart

Welvaart gelijk verdelen

De landelijke SER heeft de regionale SER’en van Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland gevraagd hun visie te geven, zodat het kan worden opgenomen in een middellange termijn advies aan het kabinet. Dit was nog voor de coronacrisis uitbrak. Hoewel de crisis de visie van de regionale SER’en niet heeft veranderd, is de urgentie wel verhoogd!

Voor de regionale SER’en staat een brede welvaartsgroei voorop. Nu is die nog ongelijk verdeeld over het land en zonder overheidsbemoeienissen zal dat verschil alleen maar oplopen. Ook heeft niet iedereen gelijke kansen. Dit valt alleen op te lossen met specifiek regionaal beleid dat zich richt op de sterke punten van elke regio.

Versterken leefbaarheid en arbeidsmarkt
De vraag van de landelijke SER is uitgewerkt langs drie lijnen: 1) structurele inzet op een duurzame economie, 2) naar een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving en 3) extra aandacht voor kwaliteit van leven. Tezamen versterken deze lijnen de leefbaarheid en de arbeidsmarkt.

Samenwerking
De regionale SER’en wijzen op het belang van regionale experimenten om ervaring op te doen in samenwerking. Want daar schort het aan wat betreft overheid, onderwijs en sociale partners. In het algemeen worden problemen door iedereen onderkent, net als het doel, maar ontbreekt het aan commitment en regie in de aanpak van grotere sociaal economische vraagstukken en opgaven.

Klik hier om verder te lezen


Pilot ‘Energietransitie in Groningen, Leven Lang Ontwikkelen’ verloopt voorspoedig

‘De samenwerking tussen de partijen wordt steeds hechter’, vertelt een enthousiaste projectleider Henk Lukken. ‘Uiteraard ondervindt het project vertraging door Covid-19, maar het is zeker niet stil komen te liggen! Er is een verlenging van de looptijd aangevraagd bij het Nationaal Programma Groningen tot 1 april 2022 en die is gehonoreerd. Dus kunnen we verder op de ingestoken weg en de verschillende, uitgezette experimenten voortzetten.'

5 experimenten

Lukken: ‘Met de nieuwe kennis die we opdoen, zijn de deelnemende partners in staat een duurzame infrastructuur en organisatie te ontwikkelen en gezamenlijk verantwoordelijkheid en regie te nemen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.’ Er lopen op dit moment 5 ‘losse’ experimenten die zich in verschillende stadia van uitvoering bevinden. ‘Maar ze worden in een groter, achterliggend kader uitgevoerd: de Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen van de landelijke SER’, benadrukt Lukken.

Lees hier verder over de experimenten.


Bouwvakkers

Het werkprogramma 2021

Welke activiteiten staan voor SER Noord-Nederland in 2021 centraal? In grote mate zijn dat vijf reeds geplande adviestrajecten. In het verlengde daarvan zullen wij diverse (digitale?) bijeenkomsten organiseren en nieuwsbrieven verzenden om onze stakeholders te informeren.

Regionaal Actieplan
Dit jaar hebben regionale SER'en op verzoek van de nationale SER gezamenlijk input geleverd voor het middellange termijn advies dat wordt uitgebracht aan de regering (Brede welvaartsgroei in alle regio's). De noordelijke input van SER NN voor dit advies kan verder worden uitgewerkt in een meer gedetailleerd noordelijk actie- en investeringsplan. Hiervoor zullen beschikbare fondsen moeten worden gezocht en de acties behoeven een duidelijke samenhangende uitvoeringsstrategie.

Herijking regionaal arbeidsmarktbeleid
Zowel de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) als de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben dit jaar het functioneren van de arbeidsmarkt beschreven en vervolgens verbeteringsvoorstellen gedaan. SER NN wil de adviezen in 2021 vertalen naar de noordelijke situatie en onderzoeken wat het betekent voor de landelijke én regionale herijking van het arbeidsmarktbeleid en instrumentarium.

Klik hier voor het volledige jaarprogramma.


Webinar: Werken voor en na corona

Nederland investeert ten opzichte van andere West-Europese landen nauwelijks in activerend arbeidsmarktbeleid. Deze conclusie viel op te maken aan het eind van de bijeenkomst die SER Noord-Nederland op 22 oktober 2020 organiseerde. Centraal stond het thema ‘Werken vóór en na corona’ en het gebeurde uiteraard online, in de vorm van een webinar.

Ook vóór de coronacrisis was al duidelijk dat het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakt voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als ‘doorgeslagen flexibilisering’ of ‘weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of arbeidsbeperkingen’ werd veel gehoord. Zowel de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) met het advies ‘In wat voor land willen wij werken’, als de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies ‘Het betere werk’, hebben vanuit verschillende invalshoeken het functioneren van de arbeidsmarkt beschreven en voorstellen gedaan voor verbetering.

Urgentie
Prof. dr. Godfried Engbersen van de WRR en prof. dr. Bas ter Weel van de Commissie Borstlap lichtten de adviezen toe vanuit de beide adviesorganen. Daarna gaf Arnoud Hoogsteen, als lid van SER NN, een toelichting over het onlangs uitgebrachte advies ‘De governancestructuur van de sociale werkvoorziening’. Door de coronacrisis zijn de adviezen van de commissies in urgentie toegenomen, maar veel problemen zijn in de basis nog hetzelfde.

Noordelijke situatie
Deze middag heeft er mede toe bijgedragen dat SER NN de adviezen van de Commissie Borstlap en de WRR wil vertalen naar de noordelijke situatie. In 2021 wordt hiervoor een adviestraject opgezet, waarbij onder meer ingegaan wordt op de vraag wat dit zou moeten betekenen voor de landelijke én regionale herijking van het arbeidsmarktbeleid en instrumentarium.

Klik hier om de webinar (gedeeltelijk) terug te kijken.


Agenda

Agenda

1 maart 2021 Agendacommissie (besloten)

24 maart 2021 Raadsvergadering

Bekijk hier alle volledige agenda.Download hier het advies 'Brede welvaartsgroei in alle regio's'