Aanbieding advies Governance structuur van de Sociale Werkvoorziening

25 juni 2020

actueel > aanbieding advies governance structuur van de sociale werkvoorziening

Op 25 juni jl. heeft prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter SER NN, het advies 'De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening, Participatie van de kwetsbare groep op de arbeidsmarkt' overhandigd aan Carine Bloemhoff (voorzitter Arbeidsmarktregio Groningen en wethouder gemeente Groningen) en gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen. Het was weliswaar de provincie die dit advies vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft gevraagd, maar het advies is vooral gericht aan de gemeenten. 

SER NN heeft een aantal belangrijke knelpunten gesignaleerd, zoals de tegenvallende effecten van de Participatiewet sinds de invoering in 2015, het niet gelijkmatig profiteren door alle regio's van de economische groei en het ontbreken van informatie over de doelgroep en te weinig zicht op de kenmerken en kwaliteiten van de ingeschreven kandidaten. Bovendien heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau aangetoond dat baankansen voor kwetsbare doelgroepen sinds 2015 zijn afgenomen, ondanks de economische groei van de laatste jaren.

Samenwerking van groot belang

Oplossingen ziet SER NN in een gezamenlijke lobby van provincie, gemeenten en sociale partners richting het rijk. Daarnaast zijn er vijf oplossingsrichtingen die door de regio zelf in samenhang uitvoerbaar en nodig zijn. Ze gaan over het behoud van het goede van het oorspronkelijke gedachtengoed WSW; het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over de ondersteuning van de doelgroep; het vereenvoudigen van het bestaande instrumentarium; het experimenteren buiten de gebaande paden én het organiseren van werk over organisaties heen. De SER Noord- Nederland bepleit in het advies dat voor het goed uitvoeren van de voorgestelde oplossingsrichtingen samenwerking in de regio tussen de verschillende bestuurslagen van groot belang is.

Bekijk hier het advies.

Sietske Waslander (voorzitter adviescommissie) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde provincie Groningen)
Carine Bloemhoff (voorzitter arbeidsmarktregio Groningen en wethouder Stad Groningen) en Jouke van Dijk (voorzitter SER Noord-Nederland)

Download hier direct het advies