Nieuwsbrief oktober 2019

15 oktober 2019

actueel > nieuwsbrief oktober 2019

Alle raadsleden en secretariaat

Noord-Nederland kent de komende jaren meer dan genoeg kansen en bedreigingen. Daar hebben we goed doordachte en breed gedragen plannen voor nodig. SER Noord-Nederland staat klaar om de coalitieakkoorden van de nieuwe colleges in Groningen, Friesland en Drenthe te voorzien van uitvoeringsgerichte adviezen en breed draagvlak. Ook werken we graag mee om de plannen samen met provincies, gemeenten, sociale partners, kennisinstellingen, onderwijs en andere stakeholders uit te voeren.

Zeker nu we in een periode van economische voorspoed zitten, moeten we samen stevig aan de slag! Sommige vraagstukken zijn provinciespecifiek, zoals bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek in Groningen. Andere thema’s zijn Noord-Nederland breed, zoals de energietransitie en het optimaliseren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Onze visie en ons aanbod leest u in dit nieuwe position paper. Hierover gaan wij graag dit najaar met u in gesprek!

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Jouke van Dijk
voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Advies over Europees Sociaal Fonds (ESF) 2021-2027

Begin juli heeft SER Noord-Nederland samen met SER Overijssel een briefadvies aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Het advies gaat over de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de programmaperiode 2021-2027. Omdat de economische dynamiek tussen regio's sterk verschilt, hebben we in het advies de noodzaak voor maatwerk per regio benoemd.

Arbeidsmobiliteit

Het nieuwe ESF-budget zou een bijdrage moeten leveren aan intersectorale arbeidsmobiliteit in bredere zin, om de huidige problematiek op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Enerzijds hebben we grote tekorten aan personeel en anderzijds zien we nog steeds veel mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet (zelfstandig) kunnen vinden. In het advies hebben we daarom zeven concrete aanbevelingen geformuleerd. Belangrijk hierbij is een goede onderlinge afstemming en een slimme bundeling met andere middelen en initiatieven. Kortom: een geïntegreerde inzet van ESF, O&O en Rijksmiddelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Via ons briefadvies willen we graag bijdragen aan een belangrijk instrument - Leven Lang Ontwikkelen - voor een wendbare en weerbare regionale arbeidsmarkt. Effectieve inzet van ESF-gelden is daarvoor van cruciaal belang.


Pilot Energietransitie

In maart 2019 heeft SER Noord-Nederland een advies uitgebracht aan de provincie Groningen met als titel 'Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen'. Op basis van dit advies heeft de provincie aan SER Noord-Nederland gevraagd dit te vertalen naar de uitvoeringspraktijk. Het resultaat is de pilot Energietransitie. De voorbereidingen voor deze pilot zijn in volle gang en wordt samen met de relevante sectoren OTIB, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, UWV en de arbeidsmarktregio Groningen vormgegeven. Onder meer wordt er voor deze pilot, naast bijdragen van de deelnemende partners, een bijdrage van 340.000 euro door het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld.
 
Belangrijke doelen in de pilot Energietransitie zijn:

  • Organiseren van een duurzame opleidingsinfrastructuur om werkenden om- en bij te scholen op het gebied van nieuwe technieken en technologie energietransitie (Leven Lang Ontwikkelen binnen bedrijven in de Bouw en Technische Installatiebranche).
  • Onderzoek en monitoring om kritische succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen, bedoeld om bij te stellen zodat vervolgaanpak duurzaam succesvol kan verlopen.
  • Concreet bijscholen van 50 werkenden binnen bedrijven (Bouw en TI-branche) op gebied van energietransitie (nieuwe technieken; digitale skills, etc.). Opleiden van 40 werkzoekenden die als zij-instromers een baan verwerven binnen de genoemde branches: 20 statushouders en 20 overige werkzoekenden, waarvan een deel laag opgeleid en laaggeletterd is, dan wel een taalachterstand heeft i.v.m. een ander land van herkomst). Met deze deelnemers van de pilot ervaring opdoen voor de bredere uitrol binnen en buiten de sector.
  • Bevorderen leercultuur binnen de deelnemende Groningse bedrijven en lerende houding werknemers (de kern van Leven Lang Ontwikkelen is dat werknemers en bedrijven blijvend investeren in scholing op het gebied van technologische ontwikkelingen binnen hun branches).

Binnenkort volgt meer informatie over de start van deze pilot in het najaar van 2019.


Agenda najaar 2019

  2 OKTOBER - Raadsvergadering SER Noord-Nederland
15 OKTOBER - Presentatie Scholingsalliantie Noord

22 NOVEMBER - Besloten Uitwisselingsbezoek
25 NOVEMBER - Agendacommissie
28 NOVEMBER - Besloten Expertise Meeting

Klik hier voor de volledige agenda

Bekijk hier de nieuwsbrief in mailchimp

Download hier de nieuwsbrief van oktober 2019