adviezen > zuiderzeelijn

Advies: Zuiderzeelijn

Met deze brief reageren de SER Noord-Nederland en de SER Flevoland op het besluit van het kabinet om af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn. De raden zijn van mening dat het kabinet Noord-Nederland en Flevoland schoffeert door gemaakte afspraken niet na te komen. Beide raden steunen de inzet van de regio om vast te houden aan de afspraken. De toegezegde € 2,73 miljard dient volgens afspraak te worden geïnvesteerd in ruimtelijk economische structuurversterking van Noord-Nederland.

Pakket infrastructurele maatregelen van essentieel belang

Beide raden constateren dat de sociale partners in Noord-Nederland en Flevoland het regionale ruimtelijk en sociaal-economische beleid in Noord-Nederland steeds volledig hebben gesteund. Door een pakket aan maatregelen uit te voeren lukt het om de economische structuur te versterken en hardnekkige problemen structureel aan te pakken. Een pakket aan infrastructurele maatregelen waarvan de Zuiderzeelijn onderdeel is, is daarbij van essentieel belang.

Zuiderzeelijn beste oplossing voor ligging en economie van Noord-Nederland.

Strategische visie

De strategische visie van Noord-Nederland sluit naadloos aan op de internationale ontwikkelingsas en het hogesnelheidnet in Europa.

  • Internationaal is de Zuiderzeelijn de beste oplossing voor de perifere ligging en ijle economie van Noord-Nederland. Deze lijn verkort de reistijd tussen het westen en Noord-Duitsland met een uur en stimuleert en concentreert economische activiteiten op de knooppunten langs het tracé.
  • Regionaal versterkt de lijn de ruimtelijk economische structuur van de steden langs de A6/A7 en sluit het Leeuwarden en Assen aan op deze as.
  • Nationaal kan het Noorden zich positioneren als ideale regio voor wonen, werken en recreatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe ontwikkelingsas waardoor het Noorden meer kan bijdragen aan de Nederlandse economie.
  • Internationaal biedt de lijn perspectief voor de ontwikkelingsas Randstad - Bremen - Hamburg.

 Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA)

  • De raden zijn van mening dat de regio’s zich met recht verzetten tegen het meten met twee maten door het rijk. Zij hebben geen bezwaar tegen zorgvuldige toetsing van grote infrastructurele projecten, maar zijn met klem tegen de manier waarop MKBA-analyses worden toegepast.
  • Voor de Zuiderzeelijn gaan de MKBA-berekeningen uit van de integrale toerekening van alle kosten. Dat wordt zelden gedaan voor normale spoorprojecten.
  • Voor de aanleg van de HSL Zuid en de Betuweroute zijn ook MKBA’s opgesteld, maar is uiteindelijk een strategische keuze gemaakt, waarbij de overheid geld heeft bijgelegd.
  • Het rijk meet dus met twee maten en hanteert het MKBA-instrument op willekeurige wijze.

Overleg met de regio

Het kabinet wil ruimtelijk-economisch beleid eenzijdig van bovenaf sturen en bepalen zonder overleg met de regio. Daardoor kan de regio geen regionaal beleid voeren en frustreert het rijk op deze manier de inzet, attitude en opstelling van de regio. Om bij te kunnen dragen aan de internationale ambities van Nederlandse is deze snelle verbinding elementair.

Daarom steunen de SER Noord-Nederland en de SER Flevoland de inzet van de regio om vast te houden aan de gemaakte afspraken en dient het rijk de toegezegde investering van € 2,73 miljard in de ruimtelijk economische structuurversterking van Noord-Nederland na te komen om zo bij te dragen de ontwikkeling van Noord-Nederland en Nederland als geheel. Bij deze inzet hoort goed overleg en vertrouwen.