adviezen > noordelijke ontwikkelingsas

Advies: Noordelijke Ontwikkelingsas

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie en het verdwijnen van de Europese binnengrenzen wordt Noordoost-Europa, ook wel aangeduid als de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA), een steeds interessanter economisch achterland voor Noord-Nederland. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in dit kader het ‘Actieplan NOA 2007-2010’ opgesteld en heeft de SER Noord-Nederland gevraagd om advies ten aanzien van het NOA-beleid.

De SER NN heeft zich verdiept in de volgende vragen:

  • Welke strategie en visie zou het SNN moeten ontwikkelen ten aanzien van de NOA?
  • Hoe kunnen de stakeholders betrokken worden bij de NOA-uitvoeringsagenda?
  • Waar liggen kansen voor het noordelijke bedrijfsleven?
  • Hoe kunnen bedrijfsleven, culturele instellingen, kennisinstellingen en overheden met partners in het NOA-gebied elkaar versterken?

NOA-gebied interessant voor bedrijfsleven.

Nordconnect

De SER NN vindt het NOA-gebied inderdaad een interessant gebied voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, onder andere vanwege de investeringen in de infrastructuur, de innovatie in Scandinavië, de nieuwe mogelijkheden in de Baltische Staten en de kansen op energiegebied in Noordwest-Rusland. Gevoelsmatig ligt het gebied dichtbij Noord-Nederland en de manier van zaken doen past goed bij de noordelijke cultuur. De term ‘ontwikkelingsas’ zegt niets over het feitelijk belang van het gebied en de SER NN adviseert daarom de term te vervangen door ‘Nordconnect’.

Resultaten Quickscan

Uit de quickscan die Royal Haskoning en de Rijksuniversiteit Groningen hebben uitgevoerd, blijkt dat er voor verschillende sectoren mogelijkheden liggen voor samenwerking op gebieden die aansluiten bij de Strategische Agenda. Kansen liggen er op het gebied van sensortechnologie, agribusiness en life sciences in Noord-Duitsland, energie in Noordwest-Rusland, biotechnologie en water in Finland, ecologische voedingsproducten in Denemarken en ICT in de Baltische Staten. Die kansen krijgen een zwaardere lading als er al contacten over en weer bestaan tussen sectoren en bedrijven. De Raad adviseert daarom een verkenning uit te voeren naar de interactie van het Noord-Nederlandse bedrijfsleven met Noordoost-Europa. De SER NN kan enkele andere vragen van het SNN pas beantwoorden nadat deze verkenning is uitgevoerd.

Vasthouden aan Strategische Agenda

De SER NN adviseert het SNN vast te houden aan de focus op de sleutelsectoren en speerpuntsectoren uit de Strategische Agenda. De exportoriëntatie van het MKB verdient hierbij extra aandacht. Uiteraard is het van belang alert te zijn op toekomstige nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe speerpunten.

Aanbevelingen

Wat betreft het ‘Actieplan NOA 2007 - 2010’ is de SER NN het eens met de ambities van het SNN om zich te richten op sleutelsectoren en speerpunten, handelsrelaties en kennisnetwerken en structuurversterking.

Daarbij plaatst de SER NN twee kanttekeningen:

  • De visie is erg breed van karakter en de SER NN vraagt zich af of dat in deze beginfase verstandig is.
  • De geformuleerde doelstellingen zijn te vaag. De SER NN adviseert hardere, meer meetbare doelstellingen te formuleren en hiervoor de uit te voeren verkenning te gebruiken als nulmeting.