adviezen > stroomversnelling

Advies: Stroomversnelling

Onlangs is door woningcorporaties en een aantal bedrijven het initiatief 'Stroomversnelling' gestart om te komen tot grootschalige verduurzaming van woningen. In Noord-Nederland is de Stichting Lefier aangesloten bij dit initiatief. SER Noord-Nederland is van mening dat Stroomversnelling zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van werkgelegenheid perspectief kan bieden voor het Noorden en verzoekt de Provincie Groningen te kijken naar de mogelijkheden om dit initiatief in Noord-Nederland versneld uit te voeren.

Achtergrond

Noord-Nederland heeft al geruime tijd als doel de woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen. In het in maart 2011 uitgebrachte SER Noord-Nederland advies ‘Energie Akkoord Noord-Nederland II’ is de ambitie getoond om 100.000 woningen te verduurzamen. In de Green Deal Noord-Nederland wordt gesproken over een energiebesparing door het verduurzamen van de woon-werk- en leefomgeving in Noord-Nederland. Ook in het onlangs met vele partijen gesloten Nationaal Energie Akkoord komt energiezuiniger bouwen naar voren.

Stroomversnelling

Binnen het project Stroomversnelling werken bouwers, woningcorporaties en huurders samen om woningen energie neutraal te maken. Huurders betalen de energienota aan woningcorporaties die het geld vervolgens investeren in het energie neutraal maken van de woning. Om dit te realiseren, wordt door de bouwers (Volker Wessels, Dura Vermeer, Ballast Nedam en BAM) serie/fabrieksmatig gewerkt. De maakindustrie nodig voor renovatie van de bestaande woningvoorraad kan zich in het Noorden vestigen als hiervoor het benodigde volume wordt gegenereerd.  

Aardbevingsdossier

Voldoende volume om de omschakeling naar een duurzame bouw te realiseren, kan worden gegenereerd door het koppelen van de verbouwingsopgave, die nu in het aardbevingsgebied voorligt, aan de wens om te komen tot 100.000 duurzame woningen. Het Noorden kan hiermee een pilot worden voor nieuwe concepten van energiezuinige, CO2 neutrale bouw. De compensatie zoals die nu geregeld is in het akkoord 'Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen' dat de provincie sloot op 17 januari 2014 met minister Kamp kan gebruikt worden om deze ambitie te realiseren. Stroomversnelling kan hiermee een win-win situatie creëren doordat zowel wordt gewerkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen als aan werkgelegenheid.

SER Noord-Nederland adviseert om die reden de provincie Groningen om op korte termijn met de initiatiefnemers van de Stroomversnelling om tafel te gaan om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om dit initiatief in Noord-Nederland versneld in te voeren. Daarnaast verzoekt SER Noord-Nederland de provincie Groningen om dit initiatief onder de aandacht te brengen van zowel de kwartiermakers van de dialoogtafel alsmede in te brengen in de nog te vormen Economic Board, waardoor blijvend kan worden bewaakt dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de middelen die beschikbaar zijn voor herstelwerkzaamheden om daarmee tegelijkertijd de werkgelegenheid hier in Noord-Nederland blijvend te versterken.