adviezen > innovatief en duurzaam bouwen

Advies: Innovatief en Duurzaam Bouwen

Op 21 september 2016 biedt een delegatie van SER Noord Nederland het advies over Innovatief en Duurzaam Bouwen aan gedeputeerde Brouns van de provincie Groningen aan. Het betreft een advies op verzoek van de provincie hoe in een interactief proces tot een breed gedragen aanpak kan worden gekomen om de koppeling tot stand te brengen tussen aardbevingsbestendig, energiezuinig en levensloopbestendig bouwen.

In de analyse van de SER Noord Nederland bleek al gauw dat op het vlak van aardbevingsbestendig bouwen en energiezuinige toepassingen al de nodige acties worden ondernomen en dat het levensloopbestendig bouwen nog onderbelicht bleef/blijft. Daarom heeft het advies zich geconcentreerd op het invoegen van het levensloopbestendige in de bestaande aanpakken voor aardbevingsbestendig en energiezuinig. Hierbij werd tegelijkertijd geconstateerd, dat beginnen in het aardbevingsgebied heel goed is vanwege de goede koppelmogelijkheden van de drie thema’s, maar om werkelijk economisch effect te sorteren met levensloopbestendig bouwen een veel bredere regionale aanpak gewenst is.

Geconstateerd wordt dat er veel gebeurt, maar veelal erg versnipperd vanuit verschillende belangen. In het advies wordt een voorstel gedaan om die verschillende belangen bijeen te brengen in een gemeenschappelijk (tijdelijk) aanjaagteam, zodat er een effectieve sturing op het proces ontstaat met een duidelijk afgebakende opdracht. Het gaat hier dus om de wil tot samenwerken en uit de gesprekken die zijn gevoerd is het positieve beeld ontstaan dat relevante partijen daartoe bereid zijn.

De opgave voor het aanjaagteam is onder meer:

  • Vormgeven van een publiek-private ontwikkelomgeving en opzetten werkorganisatie die facilitair kan worden ondergebracht bij een deelnemende partij. In deze werkorganisatie kunnen op te kopen huizen in het aardbevingsgebied  worden ondergebracht, waardoor experimenteerruimte in bestaande huizen wordt gerealiseerd;
  • Initiëren van onderzoek gericht op kwantificering van de demografische/sociale ontwikkelingen en opzetten van  maatschappelijke kostenbatenanalyse van de effecten van levensloopbestendig bouwen;
  • Opzetten financiële arrangementen om levensloopbestendige bouw bij particulieren te stimuleren;
  • Maken van een protocol waarin het intellectuele eigendom van innovaties wordt geregeld.

Met de voorgestelde aanpak kan worden bereikt dat Groningen een toonaangevende regio wordt op het gebied van duurzaam en levensloopbestendig bouwen.