adviezen > governance sw

Advies: Governance SW

Op donderdag 25 juni hebben Carine Bloemhoff (voorzitter Arbeidsmarktregio Groningen en wethouder gemeente Groningen) en gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen het advies 'De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening, Participatie van de kwetsbare groep op de arbeidsmarkt' ontvangen van prof. Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland. Hoewel dit advies vanuit maatschappelijke betrokkenheid door de provincie is gevraagd, is het advies vooral gericht aan de gemeenten.

Het advies werd toegelicht door prof. dr. Sietske Waslander, voorzitter van de adviescommissie van de SER Noord-Nederland. Belangrijke gesignaleerde knelpunten in het advies zijn onder meer:

  1. De tegenvallende effecten van de Participatiewet sinds de invoering in 2015; 
  2. Het niet gelijkmatig profiteren door alle regio's van de economische groei; 
  3. Het ontbreken van informatie over de doelgroep en te weinig zicht op de kenmerken en kwaliteiten van de ingeschreven kandidaten.

Een evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangetoond dat baankansen voor mensen in kwetsbare posities sinds 2015 zijn afgenomen, ondanks de economische groei van de laatste jaren. 

In het advies heeft de SER Noord-Nederland zes oplossingsrichtingen beschreven. De eerste oplossingsrichting betreft een gemeenschappelijke lobby van provincie, gemeenten en sociale partners om de fundamentele problematiek van de onderkant van de arbeidsmarkt aan te kaarten op rijksniveau. Daarnaast zijn er vijf oplossingsrichtingen die binnen en door de regio zelf opgepakt kunnen worden. Deze vijf oplossingsrichtingen, die in samenhang uitvoerbaar en nodig zijn, gaan over: 1) het behoud het goede van het oorspronkelijke gedachtegoed WSW, 2) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over de ondersteuning van de doelgroep, 3) het vereenvoudigen van het bestaande instrumentarium, 4) het experimenteren buiten de gebaande paden én 5) het organiseren van werk over organisaties heen. De SER Noord-Nederland bepleit in het advies dat voor het goed uitvoeren van de voorgestelde oplossingsrichtingen, samenwerking in de regio tussen de verschillende bestuurslagen van groot belang is. 

Wethouder Bloemhoff reageerde na het ontvangst van het advies:

Als arbeidsmarktregio Groningen werken we nauw samen om meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werk te bieden.

Om mensen meer perspectief te bieden zijn meer experimenteerruimte en financiële middelen voor gemeenten nodig. Dit rapport helpt daarbij. 

Volgens gedeputeerde van Dekken:

Is gezamenlijke verantwoordelijkheid juist nu belangrijk voor de kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt. Oost Groningen heeft in dit verband mijn speciale aandacht. 

Naast de regiodeal die binnenkort in dit gebied uitgerold gaat worden is het hier alle 'hens aan dek'.

Prof. dr. Jouke van Dijk signaleerde nog dat het advies weliswaar vóór de Coronacrisis tot stand is gekomen en dat door de negatieve effecten van die crisis de voorgestelde oplossingsrichtingen juist in urgentie zijn toegenomen.

Commissieleden

Sietske Waslander

Lid deskundige onderwijs

Renate Westdijk

Directeur Enwestdijk

Arnoud Hoogsteen

FNV

Herman Bloupot

Algemeen secretaris