adviezen > internationale arbeid: kans of bedreiging?

Advies: Internationale Arbeid: kans of bedreiging?

Aan de SER Noord-Nederland is gevraagd om de mogelijkheden voor internationale arbeid in kaart te brengen, waarbij ook wordt nagegaan welke wettelijke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

In vrijwel alle sectoren geldt tegenwoordig dat er een tekort aan adequaat opgeleide mensen is. Met initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen en allerlei activerende aanpakken alleen zal het tekort op de korte termijn niet worden opgelost en mogelijk ook niet op de langere termijn. De doorgaande vergrijzing speelt hier een belangrijke rol. Ook de groei van de economie kan worden geremd door een tekort aan arbeidskrachten. De vraag is of naast de bestaande aanpakken gericht op verbetering van de arbeidsmarkt er niet naar andere vernieuwingen moet worden gezocht. Een mogelijke vernieuwing zou kunnen zitten in het stimuleren van internationale arbeid. Hierbij gaat het niet alleen om arbeidsmigratie binnen Europa, ook zou nagedacht kunnen worden hoe internationale studenten in de regio, na hun afstuderen voor korte of langere tijd voor de regio behouden kunnen blijven als toekomstige werknemers. Het gaat daarbij niet alleen om generieke aspecten, maar vooral ook om de specifieke regionaal economische en gebiedsaspecten.