Werkprogramma 2021

14 december 2020

actueel > werkprogramma 2021

Werkprogramma 2021

Welke activiteiten staan voor SER Noord-Nederland in 2021 centraal? In grote mate zijn dat reeds geplande adviestrajecten. In het verlengde daarvan zullen wij diverse (digitale?) bijeenkomsten organiseren en nieuwsbrieven verzenden om onze stakeholders te informeren.

Regionaal Actieplan
Dit jaar hebben regionale SER'en op verzoek van de nationale SER gezamenlijk input geleverd voor het middellange termijn advies dat wordt uitgebracht aan de regering (Brede welvaartsgroei in alle regio's). De noordelijke input van SER NN voor dit advies kan verder worden uitgewerkt in een meer gedetailleerd noordelijk actie- en investeringsplan. Hiervoor zullen beschikbare fondsen moeten worden gezocht en de acties behoeven een duidelijke samenhangende uitvoeringsstrategie.

Herijking regionaal arbeidsmarktbeleid
Zowel de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) als de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben dit jaar het functioneren van de arbeidsmarkt beschreven en vervolgens verbeteringsvoorstellen gedaan. SER NN wil de adviezen in 2021 vertalen naar de noordelijke situatie en onderzoeken wat het betekent voor de landelijke én regionale herijking van het arbeidsmarktbeleid en instrumentarium.

Gevolgen demografische ontwikkeling
Noord-Nederland kent krimp door vergrijzing en ontgroening. Maar er zijn ook signalen dat jongeren weer verder van de stad gaan wonen vanwege o.a. de lagere huizenprijzen. En het thuiswerken door corona versterkt deze trend. Een ander gevolg van corona is dat veel Nederlanders het Noorden hebben ontdekt als toeristische bestemming. Dit kan helpen meer banen in krimpgebieden te creëren en voorzieningen in stand te houden. SER NN wil de ontwikkelingen op basis van bestaande bronnen in beeld brengen en een voorzet doen voor een regionale toekomstagenda, waarin leefbaarheid en lokale economie centraal staan.

Vervolg impactondernemen
In 2019 bracht SER NN het advies over impactondernemen in Groningen uit. Het advies over de governance van de Sociale Werkvoorziening (2020) is deels een aanvulling daarop. In samenspraak met andere actoren wil SER NN graag een voorzet geven om bepaalde onderdelen uit het advies uitvoeringsgereed te maken.

Doorloop pilot energietransitie en arbeidsmarkt
Op basis van het advies ‘Routekaart leven lang ontwikkelen’ coördineert SER NN de daaruit ontstane pilot, die begin 2020 is gestart. Hoewel de aanvankelijke looptijd tot begin 2021 was, is mede door de vertraging door de coronacrisis het verzoek om een langere looptijd ingediend tot en met 2022. Voor het opdoen van ervaring met de regiestructuur ontstaat door deze verlenging een meer reële testperiode.

Advies over arbeidsmigratie
Dit in 2020 gestarte adviestraject heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt dit (lopende) adviestraject in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.