adviezen > mooi nederland

Advies: Mooi Nederland

Op verzoek van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de SER Noord-Nederland in mei 2008 gesproken over het programma Mooi Nederland. De kernvraag luidde: in hoeverre zijn noordelijke afspraken nodig om de concurrentiepositie van de regio te optimaliseren en de ruimtelijke kwaliteit te borgen of verbeteren?

Economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

De Raad vindt het belangrijk dat er wordt nagedacht over hoe economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit elkaar zo goed mogelijk kunnen versterken. De Raad is daarom voornemens een strategisch advies uit te brengen over het sociaal-economische beleid 2009 - 2013, waarin de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke ordeningsopgave worden opgenomen, inclusief het programma Mooi Nederland.

Noordelijke structuurschets als kader voor gebiedsontwikkeling.

Regiospecifieke gebiedsontwikkeling

Dit advies zou ook antwoord moeten geven op de vraag of het nodig is om een noordelijke structuurschets te maken als kader voor de regiospecifieke gebiedsontwikkeling. Daarbij vindt de Raad het van belang dat gebiedsontwikkeling plaatsvindt in samenspraak met provincies en gemeenten.

Realistisch beeld

Om tot een realistisch beeld te komen van de ruimtebehoefte moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van zowel het landelijke als het stedelijke gebied en de overgangen ertussen. Ook de behoefte aan bedrijvigheid, recreatie en woningbouw speelt een belangrijke rol. De Raad is vooralsnog geen voorstander is van ruimtelijk beleid zuiver gericht op esthetische aspecten.