adviezen > cohesiebeleid

Advies: Cohesiebeleid

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wil actief deelnemen aan het landelijke en Europese debat over het toekomstig Cohesiebeleid. De SER NNN adviseert het SNN daarbij uit te gaan van de kracht en eigen koers van het Noorden. Daarbij kan het advies KoersVAST uit 2009 als uitgangspunt dienen.

Twee vragen

Twee vragen staan centraal in dit briefadvies. Deze zijn zowel aan de orde gekomen tijdens de speciale bijeenkomst die de Raad over het Cohesiebeleid organiseerde als tijdens de vergadering van de SER NN zelf. Deze vragen zijn:

  1. Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor Noord-Nederland om bij te dragen aan belangrijke Europese thema’s?
  2. Op welke manier kan Noord-Nederland samen met partners in de regio en net over de grens in Duitsland invulling geven aan het begrip Multi Level Governance (bestuur op verschillende niveaus) als effectief instrument voor de uitvoering van beleid?  

Samen vormen de provincies een uitmuntende netwerkregio.

Perceptie van de regio

De eigen kracht van Noord-Nederland dient het uitgangspunt te zijn bij het formuleren van de kansen en mogelijkheden van de regio in Europees perspectief. De rol van de regio zelf is daarbij van doorslaggevend belang. Verder moet de perceptie van de regio veranderen.

  • Laat zien dat er in de regio bijzondere dingen gebeuren.
  • Beschouw de regio niet langer als perifeer gebied, maar als centraal gelegen binnen Europa.
  • Bewijs steeds weer dat de provincies samen een uitmuntende netwerkregio zijn, waar speerpunten als energie, Healthy Ageing en Agribusiness kunnen floreren.

Eigen koers

Zoals blijkt uit het advies KoersVAST onderscheidt het Noorden zich op een aantal gebieden. Het is van groot belang om deze eigen koers vast te houden. Hiermee kan Noord-Nederland zich nationaal en internationaal blijven profileren.

  • Er liggen in het Noorden grote kansen op het gebied van energie, water, Healthy Ageing en Agribusiness. Op al deze gebieden speelt de ontwikkeling op het terrein van sensortechnologie een grote rol. 
  • Door het op orde brengen van de achterlandverbindingen, de grensoverschrijdende transportassen en de aansluiting op de hoofdtransportassen kan de regio haar logistieke functie sterk verbeteren. 
  • In de breedte zou de regio moeten doorgaan met het bevorderen van innovatie, scholing en de harde infrastructuur. Verder is het van belang dat het MKB - het fundament van ondernemend Europa - wordt gefaciliteerd om Noord-Nederland, Nederland en Europa te versterken.

Grensoverschrijdende samenwerking

Om export en kennisuitwisseling te bevorderen is het van essentieel belang dat de regio samenwerkt over de grens, te beginnen met Duitsland. Zo werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen al intensief samen met Noord-Duitse partnerorganisaties op tal van gebieden.

Beter samenwerken en netwerken uitbouwen

Ook wat betreft governance is het cruciaal om beter samen te werken en bestaande netwerken uit te bouwen. Nieuwe structuren zijn dan niet nodig. Om meer invloed uit te oefenen in Europa moet de schaalgrootte van de regio groter worden. Essentieel daarbij is dat de regio zichzelf ziet als één geheel. Veel onderwerpen overstijgen nu al de gemeente- en provincie-grenzen, zoals de ruimtelijke inrichting, waterschapsbeheer, economisch beleid en arbeidsmarktbeleid. Ook is het zinvol om na te denken over de schaalgrootte van gemeenten in relatie tot bovenregionaal georganiseerde organisaties als Staatsbosbeheer, UWV-werkbedrijf en Onderwijsinstellingen.

Om op al deze terreinen gezamenlijk voortgang te boeken is het van belang dat overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen de handen ineen slaan en op regionaal niveau samenwerken aan dezelfde doelen.