adviezen > noordelijke innovatieagenda 2014-2020

Advies: Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020

In januari 2014 is SER Noord-Nederland gevraagd om actief een rol te spelen in de totstandkoming van de Regionale Innovatie Strategie voor Noord-Nederland. Door middel van een briefadvies reageert SER Noord-Nederland op de concept Noordelijke Innovatieagenda (NIA) 2014-2020 zoals die nu voorligt.

Met de concept NIA geeft de Taskforce RIS3 Noord-Nederland een goede weergave van de uitdagingen waar Noord-Nederland voor staat en de complexe dynamiek waaraan innovatiebeleid onderhevig is. Dat vanuit die context gekozen wordt voor voortborduren op de inzet van de afgelopen jaren kan SER Noord-Nederland onderstrepen. 

Regionale arbeidsmarkt

Hoewel SER Noord-Nederland zich realiseert dat de NIA nadrukkelijk breder is ingezet dan enkel de Europese Fondsen, blijft zij zorgen houden over de relatie tussen de NIA en de Europese Programma’s en met name ten aanzien van de bijdrage die de NIA levert in het realiseren van nieuwe en vasthouden van bestaande werkgelegenheid. Uit het onlangs door SER Noord-Nederland geïnitieerde onderzoek naar de ruimtelijke concentratie MBO-afgestudeerden, is opnieuw gebleken dat inzet op innovatie ook een keerzijde kent, o.a. het structureel verdwijnen van werkgelegenheid op MBO 2 en 3 niveau. Het geven van rekenschap aan deze ontwikkeling is breder dan alleen de geconstateerde kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De uitdaging voor Noord-Nederland is er in gelegen om de innovatieagenda dusdanig in te vullen dat deze ook effecten heeft in het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden. Alleen op die manier is het mogelijk om ook de gewenste inclusieve groei in Noord-Nederland te realiseren.

Bredere MKB

Met de Taskforce constateert SER Noord-Nederland het belang om naast de sectoren waar het Noorden sterk in is, ook het bredere MKB nadrukkelijk te ondersteunen. Op deze manier vergroot Noord-Nederland haar adaptieve vermogen en is het in staat om optimaal te blijven inspelen op veranderingen in de toekomst.

Crossovers

Ook vraagt SER Noord-Nederland expliciet aandacht voor het belang van het creëren van crossovers tussen de verschillende sectoren. Hier zijn relevante technologieën in samenwerking met verschillende sectoren voor nodig. 

Naast de genoemde sectoren wil SER Noord-Nederland hierbij aandacht vragen voor met name de mogelijkheden die de creatieve sector biedt in het realiseren van deze gewenste cross-overs. Juist waar het gaat om het omzetten van (fundamentele) kennis naar bruikbare producten en diensten kan de creatieve sector een belangrijke rol spelen.