adviezen > personalized & customized health

Advies: Personalized & Customized Health

Hoe kan de provincie Groningen ervoor zorgen dat bewoners van plattelandsgebieden in de toekomst langer gezond thuis kunnen blijven wonen met behulp van maatwerk zorgconcepten met slimme technologie? SER Noord-Nederland adviseert om hiervoor een regiegroep in te richten met zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Samen ontwikkelen deze partijen een lange termijn visie, maar stellen ook een agenda op met concrete initiatieven die nu meteen in de praktijk uitgetest kunnen worden. Afspraken hierover worden vastgelegd in een niet vrijblijvend convenant. In de visie moet de eigen regie van de burger centraal staan. Bovendien moeten de bewoners zelf een belangrijke rol krijgen in de uitvoering.

Deze aanbevelingen staan in het advies over “Personalized & Customized Health dat SER Noord-Nederland heeft uitgebracht op verzoek van de provincie Groningen. Frans Jaspers, voorzitter van SER Noord-Nederland overhandigde het advies in het bijzijn van verschillende betrokkenen vanmiddag aan gedeputeerden Eelko Eikenaar en Patrick Brouns. Frans Jaspers: ”De aanpak heeft geleid tot draagvlak voor dit innovatieve advies gericht op zorg en economie, waarbij de burger centraal staat en het beginpunt is voor zorginnovaties.”

Na de overhandiging maakte de provincie bekend het advies op te volgen en een regiegroep in te stellen. Voorzitter wordt Folkert Kuipers, voormalig lid van de Raad van Bestuur van het UMCG en goed ingevoerd in wereld van de zorg en de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen.

Patrick Brouns, gedeputeerde van Ondernemerschap en innovatie: “Het advies geeft goede handvatten om in de samenwerking tussen burgers, zorginstellingen, bedrijven en overheden te komen tot innovaties in de zorg. Dit verbetert de zorg én versterkt de economie.”

Eelko Eikenaar, gedeputeerde van Wonen, welzijn en zorg: "De zorg in Groningen staat onder druk, en daarmee de leefbaarheid in onze provincie. Ik ben dan ook blij dat een aantal zorginstellingen en bedrijven elkaar nu in dit traject gevonden hebben en hoop dat vanuit deze samenwerking toepassingen worden gemaakt die clienten kunnen ondersteunen en de zorg op een praktische manier verbeteren."

Nieuwe zorgconcepten met technologie nodig

Doel van de provincie is om mensen langer gezond thuis te laten wonen. Daarbij is het een belangrijke opgave om de zorg in plattelandsgebieden - ondanks toenemende vergrijzing, bezuinigingen en krimp - kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit vergt meer preventie, maatwerk en zorg aan huis. Hiervoor moeten nieuwe zorgconcepten worden ontwikkeld, ondersteund door slimme technologie en systemen. Het afgelopen decennium heeft Noord-Nederland fors geïnvesteerd in ontwikkeling van deze nieuwe technologie voor decentrale zorg.  

Maatwerkoplossingen op basis van behoeften burger

De provincie wil van daaruit nu de stap maken naar het ontwikkelen en testen van maatwerkoplossingen op basis van concrete behoeften van de burgers, en deze vervolgens op grote schaal toepassen. De provincie wil dit samen doen met geïnteresseerde zorgaanbieders, bedrijven, gemeenten en financiers. Gezien het grote aantal partijen en initiatieven dat hierbij een rol speelt, heeft de provincie de SER Noord-Nederland gevraagd advies uit te brengen over hoe dit van de grond getrokken kan worden. Wethouder Oetra Gopal van Hoogezand-Sappemeer: “Het is heel goed dat de provincie dit advies heeft gevraagd en het is ook goed dat de burger centraal staat in het advies.”

Regiegroep voor lange termijn visie en concrete initiatieven

De belangrijkste aanbeveling van de SER is het instellen van een regiegroep met partijen die én belang én doorzettingsmacht hebben bij de vormgeving van persoons- en klantgerichte zorg. De regiegroep heeft vooral een aanjaagfunctie en krijgt de opdracht om:

  • Een gedragen lange-termijn-visie te ontwikkelen, waarbij de eigen regie van de burger centraal staat.
  • Initiatieven los te trekken en te faciliteren, die een bijdrage leveren aan het beoogde doel.
  • Een strategische ontwikkelagenda op te stellen voor een aanpak die gericht is op meer duurzame (ouderen-) zorg in de eigen omgeving, onder andere door:
    • het faciliteren van lokale en subregionale pilots;
    • het opzetten van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (een digitaal hulpmiddel voor de patiënt met alle medische gegevens);
    • het faciliteren van mkb en scholing in de zorg.

Advies aan de provincie is om hiervoor een adviesbureau in te schakelen, die vorm geeft aan de noodzakelijke ondersteuningsstructuur en ondersteunt bij het opstellen van de agenda.

Opstellen convenant

Het advies is tot stand gekomen op basis van vele gevoerde gesprekken en bijeenkomsten. SER geeft aan dat bij relevante stakeholders draagvlak is voor de opzet van een regiegroep en adviseert om in samenspraak met de partners in de regiegroep een heldere opdracht en afspraken vast te leggen in een convenant (niet vrijblijvend). Het is belangrijk dat de regiegroep snel aan de slag gaat met concrete initiatieven, waarbij de burger centraal staat, en niet de technologie, het product of de dienst. Dit betekent dat naast zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten ook de burger deel moet nemen in de uitvoering.