adviezen > infrastructuur na 2023

Advies: Infrastructuur na 2023

Hoe kan Noord-Nederland bijdragen aan belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen? Welke infrastructurele aanpassingen in de nabije toekomst zijn hiervoor nodig? Op verzoek van de provincie Groningen heeft SER Noord-Nederland hierover advies uitgebracht. SER Noord-Nederland bepleit om in een aantal kansrijke Noord-Nederlandse sectoren als energie, data, kennis en logistiek te investeren vanuit (inter-)nationaal perspectief. De toekomstige infrastructuur zou daaraan maximaal ondersteunend moeten zijn, ook dat vraagt concrete acties van de overheid.

Deze aanbevelingen staan in het advies ‘De Infrastructuur in Noord-Nederland na 2023’, dat op verzoek van de provincie is gemaakt. Dit werd door Frans Jaspers, voorzitter van SER Noord-Nederland, overhandigd aan gedeputeerde Fleur Gräper - Van Koolwijk van de provincie Groningen.

Met bijdragen van verschillende partijen hebben we concrete acties benoemd om op het gebied van vier sectoren stappen vooruit te zetten en dit is vertaald naar belangrijke en noodzakelijke infrastructurele ontwikkelingen - Frans Jaspers

Proeftuin

Het advies benoemt vier belangrijke en kansrijke sectoren in Noord-Nederland, namelijk Energietransitie/energyport, Dataport, Kennisinfrastructuur en Logistiek. Vanuit (inter-)nationaal perspectief sectoren die er toe doen en tot interessante pilots voor Noord-Nederland kunnen leiden (het Noorden als proeftuin voor de rest van Nederland en mogelijk zelfs internationaal). Voor elk van deze sectoren benoemt SER Noord-Nederland concrete taken voor de overheden, bijvoorbeeld bij energietransitie het grootschalig investeren in wind op zee in combinatie met grootschalige investeringen in waterstof gerelateerde voorzieningen, zodat de CO2-reductie van de grond komt.

Verbindingen

In het advies gaat SER Noord-Nederland ook in  op bestaande infrastructurele knelpunten voor spoor, lucht, water en weg die aangepast of opgelost moeten worden om de gesignaleerde kansen te verzilveren. Zo wordt bijvoorbeeld voor het spoor het belang van aanmerkelijke reistijdverkorting tussen de Randstad en het Noorden bepleit naast meerdere andere concrete van belang zijnde acties. Een greep uit de andere voorstellen van SER Noord-Nederland: pilots in het goederenvervoer; verdubbeling van de weg Groningen-Emmen-Coevorden-Almelo via N34 en N36 en het deels geschikt maken van het aardgasnet voor transport van waterstof.