adviezen > het werkend alternatief voor noord-nederland, het vervolg

Advies: Het Werkend Alternatief voor Noord-Nederland, het vervolg

De SER Noord-Nederland heeft op 15 februari 2018 de actieagenda en het adviesrapport Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, het vervolg voor de noordelijke provincies aangeboden aan mevrouw Jetta Klijnsma (voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Commissaris van de Koning in Drenthe) en mevrouw Mariëtte Hamer (voorzitter van SER Nederland) Deze actieagenda is het vervolg op een eerder uitgebracht advies in 2017. Het biedt concrete handvatten voor noordelijke partijen voor een gemeenschappelijke aanpak gericht op de actuele arbeidsmarktknelpunten van enerzijds tekorten aan vakkrachten in verschillende sectoren en anderzijds het probleem dat nog steeds te veel mensen aan de kant staan.

In veel sectoren bestaan inmiddels grote tekorten aan vakmensen en dit zal in de komende jaren door de verwachte economische groei én de groeiende vervangingsvraag vanwege de vergrijzing alleen maar toenemen. Tegelijkertijd dreigen te veel mensen de aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. Als er ooit al een kans was om de verbinding tussen het economisch domein en het sociaal domein tot stand te brengen dan is het nu! In drie, door de SER Noord-Nederland georganiseerde, provinciale bijeenkomsten kwam dit in combinatie met de wens tot meer samenwerking en regie pregnant naar voren. In deze bijeenkomsten kwamen onder meer vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijs, sociale partners, UWV en toeleidingsorganisaties bijeen.

In de actieagenda zijn de wensen vanuit de provinciale bijeenkomsten vertaald naar concrete acties en aanbevelingen, zoals meer omscholen met behoud van uitkering, scholing van werkenden en regionale opleidingsfondsen. Cruciaal daarbij is het instellen van een regieteam en een ondersteunend kwartiermakersteam per provincie, die aan de slag gaan om de overige acties tot uitvoering te brengen. De noordelijke werkgeversorganisaties hebben in 2018 blijvend ontwikkelen en de goede match op de arbeidsmarkt centraal gesteld met het motto 

(er)ken je talent.


De overige acties uit de actieagenda vormen vervolgens tezamen de opdracht voor de regie- en kwartiermakersteams. Hierbij is de ruimte voor ‘couleur locale’ om de feitelijke uitwerking goed te laten aansluiten op de kansen en wensen vanuit de provinciale deelnemers/stakeholders, gerelateerd aan de problematiek van werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Mariëtte Hamer: “De economie trekt aan. Dat zien we in de toenemende werkgelegenheid. Bijna 9 miljoen mensen in ons land zijn aan het werk. We zien zelfs tekorten ontstaan in bijvoorbeeld de zorg en de techniek. En tegelijkertijd blijven er mensen aan de kant staan. Terwijl we iedereen nodig hebben! Om de tekorten op te lossen is samenwerking in de regio cruciaal. Want mensen zoeken werk en opleiding in de eigen regio. Ik roep de sociale partners, gemeenten, onderwijs, en uitkeringsinstanties op om elkaar op te zoeken, concrete acties te benoemen, en haast te maken met de uitvoering.”

Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf tijdens de presentatie van het advies aan dat de provincie Groningen de SER Noord-Nederland in de hernieuwde opzet per 1 januari 2018 gevraagd heeft de eerste stappen te zetten om vanuit een gemeenschappelijke opdracht invulling te geven aan de te formeren regie- en kwartiermakersteams, zodat de teams medio 2018 van start kunnen gaan. Daarbij heeft hij gevraagd specifiek aandacht te geven aan het aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs en aandacht voor de wijze waarop sociale ondernemingen onderdeel worden van de brede aanpak gericht op de arbeidsmarkt.