adviezen > vervolg creatieve industrie

Advies: Vervolg Creatieve Industrie

In 2011 heeft SER Noord-Nederland een briefadvies uitgebracht over de mogelijkheden van een crossoverprogramma van de topsectoren Energie, Water en Creatieve Industrie. Ondanks de vele positieve reacties, onder andere van de Noord-Nederlandse creatieve industrie zelf, komen de gewenste crossovers moeizaam tot stand. Daarom komt SER Noord-Nederland nu met een nieuw advies dat tot stand is gekomen op basis van gesprekken met creatieve ondernemers en vertegenwoordigers van de Noordelijke overheden zelf.

Richt zo snel mogelijk een taskforce op gericht op doorontwikkeling

Er moet zo snel mogelijk een taskforce komen met deskundigen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en deskundigen uit de Creatieve Industrie die ervoor gaat zorgen dat de topsector Creatieve Industrie in Noord-Nederland zich beter kan doorontwikkelen. Noordelijke provincies en gemeenten kunnen zo een visie op de rol van de Creatieve Industrie ontwikkelen, zodat deze tot uitdrukking komt in beleidsdocumenten en -programma’s. Dit is de belangrijkste stelling uit het vervolg op het briefadvies over de Creatieve Industrie dat SER Noord-Nederland.

Zorg op korte termijn voor een relevante positie en stem in landelijke adviesorganen

De topsector Creatieve Industrie is één van de meest dynamische sectoren van de Nederlandse economie. Toch valt het SER Noord-Nederland op dat in het Noorden nauwelijks beleidsdocumenten van provincies en gemeenten aanwezig zijn die specifieke aandacht besteden aan de topsector Creatieve Industrie. Op andere plekken in Nederland, zoals op en rondom de as Amsterdam – Eindhoven, zijn tal van beleidsvisies op dit gebied ontwikkeld die geleid hebben tot nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals het Amsterdam Metropolitan Solutions programma. De lage urgentie die de Noord-Nederlandse creatieve industire in het bleeid krijgt, wordt weerspiegeld in de geringe deelname vanuit Groningen, Friesland en Drenthe in de landelijke programma’s en netwerken; zo maakt geen één persoon of organisatie deel uit van de Dutch Creatieve Council, de belangrijkste adviseur van de Nederlandse overheid op dit gebied. Kortom: de Noordelijke creatieve industrie zou op korte termijn een relevantie positie en stem moeten krijgen in landelijke gremia als CLICK NL en Dutch Creative Council.

Help starters met een platform voor knelpunten en met helden van de creatieve industrie

Verder meent SER Noord-Nederland dat een (online) platform Noord-Nederlandse starters zou kunnen helpen met knelpunten die ze tegenkomen, dat het van groot belang is dat opkomende netwerken, initiatieven en hubs in de Noordelijke creatieve industrie zodanige beleidsflankering krijgen dat een sterke basis voor een maximale bijdrage door de creatieve sector aan een nieuwe economische toekomst kan worden geleverd. Een dergelijk platform kan ook dienen om de definitie van Creatieve Industrie gestalte te laten krijgen door het tonen van goede en aansprekende voorbeelden.

Geef Creatieve Industrie specifieke beleidsaandacht

Noord-Nederland heeft het in zich om zich te meten met de creatiefste en innovatiefste regio’s van Nederland. In Drenthe, Friesland en Groningen zijn er naar schatting 6.500 bedrijven actief in de Creatieve Industrie, de sector is ongeveer goed voor 25.000 banen. Om voor blijvende innovatie en werkgelegenheid te zorgen, zou het goed zijn om initiatieven van onderop te versnellen en te koppelen aan andere sectoren in de Noordelijke economie. Noordelijke topthema’s als Energie, Water, Healthy Ageing, HTSM, Sensortechnologie en Agrofood hoeven niet uitgebreid te worden met Creatieve Industrie, maar de sector verdient wel specifieke beleidsaandacht.

Zorg voor toegespitste regelingen en middelen voor startups en pressure cookers

De SER Noord-Nederland beveelt aan om toegespitste regelingen en middelen voor creatieve start- ups en de uitvoering van pressure cookers ter beschikking te stellen, zodanig vormgegeven dat relatief beperkte financiële middelen per casus tot een breed bereik en effect voor nieuwe bedrijvigheid in het Noorden kunnen leiden. 

Richt een Noord-Nederlandse Creative Council op die zorgt voor een vuist in Europa

Tevens adviseert SER Noord-Nederland tot de oprichting van een Creative Council Noord-Nederland die adviseert over de grote lijnen en programma’s van het Noordelijke creatieve industriebeleid en de uitvoeringsprogramma’s. Dit leidt in het beste geval tot drie tot vier substantiële crossoverprogramma’s tussen de creatieve industrie en de topthema’s van Noord-Nederland die zorgen voor een sterke positie in Europees verband.

Zorg voor substantiële crossoverprogramma's

SER Noord-Nederland beveelt aan om te komen tot 3-4 substantiële crossoverprogramma’s tussen de creatieve industrie en de top-thema’s van Noord Nederland, via een getrapte tender- regeling, met zicht op een sterke positie in Europees verband. 

Qua opzet en organisatie van de crossoverprogramma stelt SER Noord-Nederland zich een drietrapsraket voor: (1) een klein programmeringsfonds leidt tot de formulering van een tiental voorstellen; (2) met behulp van de Noord-Nederlandse Creative Council als jury worden de 3-4 beste voorstellen voorgedragen voor meer substantiële meerjarenfinanciering en (3) de uitkomsten van deze programma’s brengen Noord-Nederland in een gunstige positie bij de EU/Brussel juist rondom de prioritaire Noord-Nederlandse thema’s, waarmee verdere grootschalige fondswerving wordt bevorderd.

Bouw voort op wat er al is

SER Noord-Nederland acht het van belang dat wordt voortgebouwd op het significante Europese netwerk dat de laatste jaren vooral “bottom-up” door actoren uit de Noordelijke creatieve industrie in Europa, in het bijzonder met Duitsland en Scandinavië is ontwikkeld. De “Design Factory i.o.” in Leeuwarden en het “House-of-Design” in Groningen zouden de logische – pre- competitieve – kernen van dit netwerk kunnen zijn en hiervoor een gezamenlijke opdracht moeten krijgen. 

Trots op wat je bouwt is net zo belangrijk als het bouwen zelf

De SER Noord-Nederland is van mening dat het trots vertellen waar aan gebouwd wordt, minstens net zo belangrijk is als het bouwen zelf. Het is dus van groot belang dat er een verhaal verteld wordt dat recht doet aan de creativiteit.