adviezen > investeringsprogramma noord

Advies: Investeringsprogramma Noord

In 2020 hebben de regionale SER'en op verzoek van de nationale SER gezamenlijk input geleverd voor het middellange termijn advies, dat wordt uitgebracht aan de regering. De noordelijke input van SER Noord-Nederland voor dit advies kan verder worden uitgewerkt in een meer gedetailleerd noordelijk actie- en investeringsplan. Daarbij moet ook de relatie worden gelegd met de financieringsmogelijkheden uit de verschillende fondsen waarover Noord-Nederland de komende jaren mogelijk uit kan putten.

Regionaal Actieplan

Bij de verschillende fondsen is te denken aan onder meer het Nationale Groei Fonds, het Energie Transitiefonds (JTF), NPG, SNN (ESF-EFRO; RIS3), de NOM en reguliere middelen van provincies en gemeente. Aan financiële middelen lijkt het de komende jaren niet te ontbreken, maar het risico van 'beleidsconcurrentie' tussen de verschillende actoren en daarmee een coördinatieprobleem ligt op de loer. Het is in dit advies nadrukkelijk niet de bedoeling om de analyse van de regionale economie uit verschillende bestaande regionale beleidsdocumenten nog eens dunnetjes over te doen, maar vooral de samenhang te vinden om te komen tot een coherent investeringsplan dat direct wordt gerelateerd aan de beschikbare fondsen te zoeken en dit te vertalen naar gerichte acties met een duidelijke samenhangende uitvoeringsstrategie. 

Commissieleden

Ton Schroor

VNO-NCW MKB-Noord

Rudy Rabbinge

Lid deskundige internationalisering en energie

Herman Bloupot

Algemeen secretaris

Jouke van Dijk

Voorzitter SER Noord-Nederland