adviezen > ser noord-nederland roept provincies op tot actievere rol bij ontwikkeling innovatieve projecten in het mkb

Advies: SER Noord-Nederland roept provincies op tot actievere rol bij ontwikkeling innovatieve projecten in het mkb

Waar SER Noord-Nederland (SERNN) in december 2021 de provincies al waarschuwde voor een versnipperde inzet van de structuurfondsen roept SERNN de provincies nu op om zelf in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven een meer initiërende en activerende rol te pakken om regionale innovatieve projecten van de grond te krijgen (co-creatie). In het advies 'Voorwaarden voor regionale innovatie' doet SERNN een aantal concrete aanbevelingen hoe dit te realiseren is, zodat het vele geld waarover de regio via verschillende fondsen beschikt beklijft in goede innovatieve ontwikkelingen.

Het advies 'Voorwaarden voor regionale innovatie in Noord-Nederland' is op 10 juli aangeboden aan mevrouw Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.


In het advies 'Voorwaarden voor regionale innovatie in Noord-Nederland' wordt ingegaan op de vraag wat er nodig is om de innovatiekracht van het Noorden te vergroten. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is een goed beeld gekregen van de belangrijkste gesignaleerde belemmeringen voor regionale innovatie. Samen met de gesprekspartners zijn de oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde belemmeringen verkend en uitgewerkt tot concrete aanbevelingen.

 

Prof. dr. Rudy Rabbinge (voorzitter van de adviescommissie van SERNN) stelt dat de aanbevelingen grotendeels gaan over de vraag hoe de ontwikkeling van innovatieve projecten meer aandacht krijgt.

 

Rabbinge: "Het is nodig dat de provincies zelf actiever bijdragen met menskracht en geld aan de ontwikkeling van innovatieve projecten in het mkb. Hiermee wordt bereikt dat het vele beschikbare geld in de regio vanuit verschillende zogenaamde structuurfondsen effectiever wordt ingezet. Meer dan nu nog het geval is. Met zo'n nieuwe manier van werken wordt bereikt dat de verschillende geldstromen waarover Noord-Nederland beschikt elkaar niet beconcurreren, maar elkaar juist versterken. De concurrentiekracht van de regio wordt op deze wijze versterkt en versnippering van de inzet van geldmiddelen wordt zo voorkomen."

 

Naast een aantal concreet uitgewerkte aanbevelingen vraagt SERNN nadrukkelijk om het minder innoverende mkb (bedrijven die niet aan fundamenteel of toegepast onderzoek doen) niet te vergeten in de latere fases van het innovatieproces als het aankomt op doorontwikkeling van prototypes en demonstratieprojecten.

 

De voorzitter van het SNN, mevr. Klijnsma vindt het een belangrijk advies en zij herkent de gesignaleerde knelpunten: "Ik verwacht dat de colleges van Gedeputeerde Staten in het Noorden dit advies ter harte nemen bij het maken van economisch beleid. Het is voor de ontwikkelkracht van de regio belangrijk dat ons mkb goed in staat blijft om te innoveren."

 

Commissieleden

Rudy Rabbinge

Lid deskundige internationalisering en energie

Jouke van Dijk

Voorzitter SER Noord-Nederland

Herman Bloupot

Algemeen secretaris